Kvalitet & miljö

Kvalitet och Miljö

ALI-Frakt-PET-logga

A.L.I. Frakt AB:s affärsidé är att vi ska tillhandahålla fordon för distribution och fjärrtransporter och arbeta med att ständigt förbättra vår verksamhet utifrån ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö, och trafiksäkerhetsperspektiv.

Vi ska med utgångspunkt från våra kunders krav och företagets tillgängliga resurser erbjuda miljöeffektiva tjänster och leveranser och på alla sätt vi kan minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet orsakar, med fokus på luftemissioner.

Vårt arbete är inriktat på att nå uppsatta kvalitets-och miljömål. Varje anställd och leverantör ska vara väl informerad om sin roll i denna målsättning.

Vår personal ska ha en god arbetsmiljö och uppleva sitt arbete som meningsfullt, positivt och stimulerande. Vår målsättning är att verksamheten inte får förorsaka olyckor eller skador fysiskt eller psykiskt på människor, anläggningar eller den yttre miljön.

Vi ska erbjuda och arbeta för en verksamhet med varaktigt hög trafiksäkerhet med välutbildade chaufförer. Vi ska vid varje tillfälle följa gällande lagar och regler. Förare, medtrafikanter och kunder ska uppleva säkerhet och trygghet genom företagets agerande.

Vår värdegrund är pålitlighet, effektivitet och trygghet.